De fleste kan nu få økonomisk hjælp i forbindelse med COVID-19


Vi står klar til at hjælpe med det administrative

Du kan pt. søge støtte/kompensation for en given periode i følgende tilfælde:

• Selvstændige erhvervsdrivende med et forventet omsætningstab på minimum 30%

• Selskabsejere i selskaber med maksimalt 10 fuldtidsansatte med et forventet omsætningstab på minimum 30%

• Kompensation (helt eller delvis) for virksomhedens faste udgifter ved omsætningsnedgang på minimum 40%

• Sygedagpengerefusion for ansatte på grund af covid-19 eller karantæne.

• Sygedagpengerefusion for selvstændige på grund af covid-19 eller karantæne / anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

• Delvis lønkompensation til hjemsendt medarbejdere

• Delvis lønkompensation ved arbejdsdeling

Til hver af ovenstående punkter skal en række betingelser være opfyldt, men hvis du/I mener at du/I er berettiget til støtte/kompensation, så hjælper vi gerne med afklaring samt det administrative arbejde.

Herunder uddyber vi to af støtteordningerne:

Kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere

Du kan få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 – 9.6.2020, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår, hvis omsætningen er faldet med mindst 30% som følge af coronavirus. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. per måned (per CPR nummer, hvis der er flere ejere).

Betingelserne er, at virksomhedsejeren ejer mindst 25% af virksomheden, og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR/CPR for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Virksomheden skal være registreret oprettet senest d. 1.2.2020. Virksomhedsejeren kan maks. være omfattet af ordningen i tre måneder. Der skal have været en omsætning på mindst 15.000 kr. per måned i en forudgående periode.

Virksomheden kan ikke få kompensation til de samme omkostninger fra flere forskellige COVID-19 støtteordninger.

Ved ansøgning skal der indsendes en tro- og loverklæring om forventet omsætningstab mv. Det skal også begrundes, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 (fx at myndighederne har anbefalet eller tvunget lukning). Virksomhedsejer skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for perioden. I modsat fald, skal kompensationen + renter tilbagebetales. Desuden skal der ske tilbagebetaling, hvis personlig indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr. Alle virksomheder skal anvende revisor til dokumentationen efterfølgende.

Kompensation for faste omkostninger

Der er udover ovenstående også aftalt en kompensationsordning for faste omkostninger. Det kan fx være husleje, leasing, renteudgifter, andre uopsigelige kontrakter mv.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt at holde lukket, vil blive kompenseret 100% af de faste udgifter. Andre erhvervsdrivende vil blive kompenseret mellem 25-80%. Der er tale om 80%, hvis omsætningsnedgangen er på 80-100%. Der er tale om 50% hvis omsætningsnedgangen er på 60-80%. Og der er tale om 25% hvis omsætningsnedgangen er på 40-60%. Hvis omsætningsnedgangen er mindre end 40%, kan der ikke opnås kompensation. Allerede udbetalt kompensation skal i givet fald tilbagebetales.

Ved ansøgning, skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden 9/3 til 9/6, som følge af coronavirus. Virksomheden bekræfter med en tro- og loverklæring, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Efterfølgende vil der ske kontrol fra staten.

De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kroner i perioden som der søges kompensation for. Der skal efterfølgende fremlægges revisorerklæring som dokumentation. Denne vil også medføre omkostninger, og der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen, såfremt en ansøgning udløser kompensation. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. per virksomhed i perioden.

Begge ordninger er endnu ikke fremkommet i bekendtgørelse. Der kan forekomme ændrede detaljer.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.